Page 1 of 1

Regulations of FLYMST.NL

Posted: 28 Oct 2017, 15:09
by FLYMST.NL
Nederlands:

A # Het kopieren van informatie van ons forum naar andere forums / social media / WhatsApp / email of andere communicatie middelen, is niet toegestaan. Als we constateren dat dit niet wordt nageleefd zal de user een officiële waarschuwing ontvangen of in een uiterst geval van ons forum worden geband

B # FLYMST.NL is een interactief forum en is daarom niet aansprakelijk voor beledigend gedrag van members die op dit forum worden geuit. Iedere member is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar account en wachtwoord. FLYMST.NL is niet verantwoordelijk voor problemen die te worden bij de eigenaar van betreffende foto. Uw account is persoonlijk en mag NIET gebruikt worden door derden, indien wij dit ondervinden zal uw account worden geblokkeerd. Het is niet toegestaan om een tweede account aan te maken. Indien geconstateerd wordt dat een persoon misbruik maakt door middel van meerdere user accounts zal dit resulteren in een ip-ban voor een bepaalde periode conform regel

C # Bij ongepast gedrag op het forum zullen waarschuwingen worden gegeven. Mocht men zich na twee waarschuwingen nog niet aan de gestelde regels houden, zal dit resulteren in een ip-ban. Indien de geschreven tekst (o.i.d.) van dien aard is dat er zeer ernstig door gekwetst, bedreigd of misleid wordt, kan dit resulteren in een directe ban. Onder ongepast gedrag wordt verstaan: discriminatie, beledigende teksten c.q. commentaar, dreigementen, veelvuldig vermelden van verkeerde informatie etc. Heb respect voor de mening van een ander

D # FLYMST.NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in informatie gegeven door members

E # Personen mogen hun gebruikersnaam zelf kiezen, echter deze moet wel een toepasselijke naam hebben. Wanneer er een naam wordt verzonnen met woorden die niet op een luchtvaart forum thuis horen, wordt de gebruiker verwijderd. Wil je van naam veranderen neem dan contact op met de site-admin

F # Het is niet toegestaan reclame te maken met commerciële doeleinden, zonder toestemming van de FLYMST.NL crew. Wanneer dit toch gedaan wordt, kan dit een ip-ban tot gevolg hebben. Voor gebruik van foto's op dit forum dient altijd toestemming verkregen te worden bij de eigenaar van betreffende foto

G # FLYMST.NL is niet aansprakelijk wanneer een gebruiker foto's of andere informatie plaatst die niet van deze gebruiker zelf is. Foto's of andere informatie die niet van de gebruiker zelf is, mag alleen geplaatst worden met duidelijke bronvermelding

H # Fotos niet door middel van links (met uitzondering van andere forums) in de topics plaatsen maar door middel van gewoon formaat van de foto's plaatsen

I # Het plaatsen van zogenaamd 18+ materiaal is niet toegestaan

J # Het vragen naar of het aanbieden van illegale downloads/software is niet toegestaan

K # Spam is onder geen beding toegestaan

L # Besluiten tot een ip-ban worden in alle redelijkheid genomen door de site-admin en zijn bindend

M # Bent u het inhoudelijk niet eens met het reglement, geef u motivatie in een email, deze kunt u richten aan FLYMST.NL

English:

A # Copying information from our forum to other forums / social media / WhatsApp / email or other communication means is not allowed. If we find that this is not complied with, the user will receive an official warning or be bound by an extreme case of our forum

B # FLYMST.NL is an interactive forum and is therefore not liable for offensive behavior by members expressed on this forum. Each member is responsible for his or her account and password. FLYMST.NL is not responsible for any problems encountered with the owner of the relevant photo. Your account is personal and may NOT be used by third parties. If we experience this, your account will be blocked. It is not allowed to create a second account. If it is found that a person abuse using multiple user accounts, this will result in an IP ban for a specified period of time

C # In case of inappropriate behavior on the forum, warnings will be given. Should two warnings do not follow the set rules, this will result in an IP ban. If the written text (ie) is such that it is very seriously hurt, threatened or misled, this can result in a direct ban. Incorrect behavior means discrimination, offensive texts, or comments, threats, frequently mentioning wrong information, etc. Have respect for the opinion of another

D # FLYMST.NL can not be held liable for any errors in information provided by members

E # People may choose their username, but they must have an appropriate name. When a name is created with words that do not belong to an aviation forum at home, the user will be deleted. If you want to change your name, please contact the site admin

F # It is not allowed to advertise for commercial purposes without permission from the FLYMST.NL crew. When this happens, this can lead to an ip-ban. For the use of pictures on this forum, permission must always be obtained from the owner of the relevant photo

G # FLYMST.NL is not responsible when a user places photos or other information that is not of this user's own. Photos or other non-user information may only be posted with clear source listing

H # Photos do not place in the topics by means of links (except for other forums) but simply by posting the pictures

I # The placing of so-called 18+ material is not allowed

J # Requesting or offering illegal downloads / software is not allowed

K # ​​Spam is not allowed under any circumstances

L # Decisions to make an IP ban are reasonably taken by the site admin and are binding

M # If you do not agree with the rules, please give motivation in an email, which you can direct to FLYMST.NL